SIM KZN – Podlaskie sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze

,

SIM V.1.6.2024

Ogłoszenie o naborze
Prezes Spółki SIM KZN-Podlaskie Spółka z o.o. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko ds. sprawozdawczości w Biurze Spółki SIM KZN-Podlaskie SP. z o.o. w Łapach

Ofertę na stanowisko ds. sprawozdawczości w biurze Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. , ul. Główna 8, 18-100 Łapy, lok. 105 może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:
Wymagania:
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Preferowane wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość, rachunkowość)
– Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów przedsiębiorstw – pozyskiwanie finansowania i zarządzanie płynnością finansową
– Wiedza z zakresu finansów, rachunkowości finansowej oraz podatków
– Dobra znajomość ustawy o rachunkowości i obowiązujących przepisów podatkowych
– Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
– Rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
– Samodzielność, zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za realizowane zadania
– Umiejętność pracy w zespole;
– Znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office, w tym Excel
 
Pracownik ds. sprawozdawczości będzie wykonywał następujące zadania:
– Udział w pracach związanych z organizacją finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej Spółki SIM KZN-Podlaskie Sp. z o.o.
– Udział w pracach związanych z organizacją finansowania zewnętrznego
– Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, wspólników Spółki, banków oraz instytucji zewnętrznych,
– Monitorowanie, przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów, prognoz z realizacji inwestycji i projektów;
– Kontrola merytoryczna dokumentów i prawidłowości zapisów księgowych, weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowo-podatkowym,
– Stała współpraca z zarządem firmy
– Bieżąca komunikacja, współpraca i koordynacja działań z innymi działami firmy, działami podmiotów z grupy oraz instytucjami zewnętrznymi
– Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu inwestycyjnego oraz związanych z wdrażanym instrumentem

Oferujemy
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– Wynagrodzenie podstawowe + premię roczną
– Atrakcyjną lokalizację biura (centrum Łap)
– Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 
CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. sprawozdawczości SIM V.1.6.2024” w terminie do 18 czerwca 2024 r.
na adres
: SIM KZN-Podlaskie Sp. z o.o., ul. Główna 8, 18-100 Łapy, lok. 105

na adres e-mail: biuro@simpodlaskie.pl
lub dostarczyć osobiście do biura Spółki, które znajduje się w lokalu 105 (I piętro) w budynku Domu Kultury w Łapach, ul Główna 8, 18-100 Łapy.

 
O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do biura Spółki. Dokumenty, które wpłynął do Spółki po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Łapy, 10.06.2024 r.


Skip to content